byronyasgur
10
× 67
2
× 14
1
× 3
0
× 4
6
× 7
2
× 8
1
× 2
0
× 4
6
× 2
2
× 5
1
× 2
0
× 4
6
2
× 3
1
0
× 4
5
× 5
2
× 2
1
0
× 4
5
× 4
2
1
0
× 4
5
× 4
2
1
0
× 4
3
× 7
2
1
0
× 4
3
× 4
2
0
× 20
0
× 4
3
× 3
1
× 12
0
× 8
0
× 3
3
× 3
1
× 7
0
× 6
0
× 3
3
× 2
1
× 6
0
× 4
0
× 3
3
× 2
1
× 6
0
× 4
0
× 3