1,904 Reputation

10 yesterday
25 2 days ago
10 Nov 12
10 Nov 7
10 Oct 17
10 Oct 5
10 Oct 3
10 Sep 27
10 Sep 20
15 Sep 14
10 Aug 30
2 Aug 29
2 Aug 28
10 Aug 21
27 Aug 14
25 Aug 12
10 Aug 11
10 Aug 10
10 Aug 5
2 Jul 25
4 Jul 21
2 Jul 14
10 Jul 2
20 Jul 1
8 Jun 23
2 Jun 20
10 Jun 17
27 Jun 16
8 Jun 15
10 Jun 14